col•legi san josep gràcia

Estratègia digital
de centre (EDC)

 

 

COL•LEGI SANt josep gràcia

Què és l’EDC?

L’Estratègia Digital de Centre (EDC) és un document que recull totes les accions que es realitzen en un centre, i les que es realitzaran a mitjà termini, per aconseguir la màxima competència digital de l’alumnat, del professorat i del centre educatiu. Ha de tenir com a referent el Pla d’educació digital de Catalunya (PEDC), on s’indica la necessitat d’assolir la fita d’una societat digitalment competent, fent èmfasi en l’equitat i tenint en compte l’evolució del context social i tecnològic.

COL•LEGI SANt josep gràcia

Quines fases té l’estratègia digital?

Aquestes 4 fases formaran part del desenvolupament durant tota la creació i revisió de la EDC. Aquest document té la característica de estar viu, això significa que es va modificant segons les necessitats i novetats del centre, any tras any.

Durant els curs 21-22 el Col•legi San Josep Gràcia ha començat a crear i desenvolupar la seva pròpia estratègia digital de centre. El primer pas ha estat crear una comissió digital i presentar-la al Consell Escolar.

Qui forma part de la
comissió digital?

  • Gregori Ponce

  • Carlos Luis Malo

  • Santi Martínez

  • Robert Botet

  • Canòlich Paricio

COL•LEGI SANt josep gràcia

Quina és la nostra tasca com a comissió digital?

És l’equip encarregat de definir i implementar l’estratègia que vol seguir un centre en relació amb les tecnologies digitals, amb l’objectiu que l’alumnat, els docents i el centre assoleixin el nivell més alt possible de maduresa i competència digital des d’una perspectiva d’innovació i de millora contínua. Per tant, ha de ser l’equip impulsor de l’Estratègia Digital de Centre.

Per portar a terme aquesta funció, ha de comprendre tots els àmbits del centre: organitzatius, metodològics, curriculars i comunicatius. La Comissió ha de ser un equip dinamitzador que faci arribar l’estratègia digital a tota la comunitat educativa.

I molt més……

COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

On estem?

Al cor de la Vila de Gràcia.
Més de 140 anys al servei del barri.

Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

formulari

de contacte

LOPD

11 + 7 =