1.- DRET D’INFORMACIÓ 
D’acord amb el que disposa l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD) i l’article 13 del Reglament General de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) us informem de:
1.1.- Identificació de responsables:
El titular de la web és Col•legi San Josep Gracia, amb domicili al Carrer del Montseny, 31, 39, 08012 Barcelona, NIF: R0800775I inscrita al Registre d’entitats religioses amb el número 1326-D/27-SE/B

Correu electrònic de contacte: escola@santjosepgracia.org
Telèfon: 93 237 20 19

1.2.- Finalitat del tractament de les dades, períodes de conservació i base jurídica.
1.2.1.- Finalitat general
El responsable del tractament farà servir les dades que ens faciliteu per qualsevol mitjà mentre mantingueu la relació amb ells i s’incorporaran, tal com ens les cediu, a una base de dades titularitat del responsable del tractament.
Farem servir les dades per:
• prestar-vos els serveis que ens demaneu
• enviar-vos informació de les nostres activitats per correu electrònic o adreça postal.
La base jurídica d’aquest tractament serà la relació contractual, o d’altre tipus, que mantingueu amb el responsable del tractament i el consentiment que atorgueu en acceptar aquest avís.
Les dades generades es conservaran mentre mantingueu la relació amb el responsable del tractament i, posteriorment, durant el termini de prescripció de les accions legals que, en alguns casos poden arribar als 10 anys.
1.2.2.- Tractament d’imatges.
El responsable del tractament documenta els esdeveniments de caràcter públic que organitza amb fotografies i vídeos amb la finalitat de fer-ne difusió a la seva web o demés espais de difusió pública d’informació com són: la pròpia web, les xarxes socials on el responsable del tractament disposi de perfil creat i publicacions pròpies o a premsa. Pot obtenir més informació sobre aquest apartat consultant la web del responsable del tractament o contactant amb el DPO.
El tractament d’aquestes imatges està legitimat amb el consentiment dels afectats o en aplicació de l’article 8 de la LO 1/1982 de protecció del dret a l’honor, la intimitat i la pròpia imatge.
Les imatges captades es conservaran amb caràcter històric fins que es revoqui l’autorització que ens proporcioneu.
1.3.- Categories de destinataris.
Per donar compliment a les anteriors finalitats tindran accés a les seves dades:
• El personal degudament autoritzat pel responsable del tractament.

• Els proveïdors necessaris per donar compliment a la seva demanda.

• L’administració pública en l’àmbit de les seves competències.
Pot ampliar aquesta informació consultant al DPO
1.4.- Transferència internacional de dades.
El responsable del tractament fa servir les següents plataformes que poden implicar transferències de dades fora de l’espai Schengen:

Programa
Política de privacitat
BLOCKSI
https://blocksi.net/privacy.php
Componer partituras
https://www.noteflight.com/legal/education
Componer partituras
https://musescore.com/legal/privacy
Arduino web editor
https://www.arduino.cc/en/privacy-policy
Lego spike education
https://www.lego.com/es-es/legal/notices-and-policies/privacy-policy
Office 365
https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement
Edpuzzle
https://edpuzzle.com/privacy

En aquests casos la transferència de dades es realitza a països considerats adequats, en disposar d’una decisió d’adequació per la Comissió Europea; o bé de conformitat amb les garanties exigides pel RGPD, com disposar de clàusules tipus de protecció de dades aprovades per la Comissió Europea.
Tota la informació sobre els drets dels usuaris que han permès el tractament digitalitzat es troba als avisos legals de les webs que contenen els programaris i les aplicacions. Com que l’accés es lliure, donem per reproduït tot el contingut dels avisos. Donada l’extensió dels continguts de les polítiques publicades, podeu demanar una còpia dirigint-vos al responsable del tractament a les adreces que consten al punt 1.1 d’aquest document.
1.5.- Drets com a afectat
Teniu dret a accedir, rectificar, suprimir, oposar-vos a que les vostres dades es tractin, a limitar el tractament, a demanar la portabilitat de les dades, a no ser sotmès a decisions individuals automatitzades i a revocar el consentiment que atorgueu.
Per exercir aquests drets podeu dirigir-vos per escrit a les adreces del responsable del tractament que consten en aquesta política, o enviar un correu electrònic a l’adreça direccio@santateresaterrassa.cat amb el text “PROTECCIÓ DE DADES” a l’assumpte i adjuntant una fotocòpia del seu DNI, NIE o passaport en aquest correu.
1.6.- Dret de reclamació.
L’organisme competent per conèixer de la correcta aplicació de les normes sobre tractament de la informació és l’Autoritat Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili al carrer Jorge Juan n. 6 de Madrid.
1.7.- Obligacions de l’afectat.
L’afectat ha d’aportar informació veraç i actualitzada en tots els processos de recollida de dades, sent ell l’únic responsable de la vulneració d’aquesta obligació.
Als formularis de recollida de dades estan marcades les dades que són obligatòries aportar, en funció de la demanda que faci l’afectat. La manca de l’aportació d’aquestes dades pot suposar la impossibilitat de participar de l’activitat o proporcionar el servei que es demana.
1.8.- Elaboració de perfils
Per a l’acompliment dels objectius del responsable del tractament i, sobretot, per fer una atenció més personalitzada, acurada i eficaç de l’usuari, de vegades, és necessari elaborar perfils dels destinataris dels serveis. En cap cas l’elaboració del perfil es fa de manera exclusivament automatitzada.

2.- CONSENTIMENT DE L’USUARI 
S’entén que l’usuari accepta les condicions establertes si prem el botó ‘ACCEPTAR’ que es troba en tots els formularis de recollida de dades, o si envia un missatge per correu electrònic a les adreces de contacte que figuren a la web.
Les dades personals es desen a la base de dades general d’administració del responsable del tractament que, en tot cas, garanteix les mesures tècniques i organitzatives per a preservar la integritat i la seguretat de la informació que tracta.

3.- SEGURETAT 
La base de dades general està dotada del preceptiu document de seguretat i disposa de tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat o robatori de les dades que ens faciliteu. El tractament de les dades personals està ajustat a les disposicions de la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals i el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 de abril de 2016.

4.- US D’ADRECES IP
Per facilitar la recerca de recursos que creiem que són del seu interès, pot trobar en aquesta web enllaços a altres pàgines.
Aquesta política de privacitat només és d’aplicació a aquest web. El responsable del tractament no garanteix el compliment d’aquesta política en altres webs, ni es fa responsable dels accessos mitjançant enllaços des d’aquest lloc.

5.- FINALITATS DEL TRACTAMENT:

Gestionar i atendre les comunicacions presentades pels informants a través del Sistema Intern d’Informació, de conformitat amb la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Sistema Intern d’Informació (SIIF)
L’Entitat ha implementat un Sistema Intern d’Informació (SIIF), el qual es configura com un eix fonamental per a la supervisió, control i prevenció en l’àmbit del compliment normatiu, contemplant el més alt compromís, rigor i professionalitat en matèria de seguretat, confidencialitat, protecció de dades, experiència, independència i coneixement en el tractament de les comunicacions rebudes.

Els canals interns d’informació integrats en el Sistema s’han instrumentat a través d’eines tècniques, que contemplen tots els requisits necessaris per a aportar-los i garantir-los els nostres compromisos anteriors. Així mateix, el SIIF garanteix els principis bàsics d’anonimat, adequat registre, conservació i no alteració, prevenció de conflictes d’interès, protecció de l’informant i prevenció de represàlies.

A través d’aquest Sistema, tot informant haurà de comunicar de bona fe qualsevol indici, sospita o evidència de possibles incompliments normatius, delictes, comportaments no ètics i, en general, l’incompliment dels protocols, normes i codis de conducta de l’Entitat.

L’accés al SIIF s’ha habilitat en una secció separada de la nostra pàgina web.