col•legi sant josep gràcia

ESO

col•legi sant josep gràcia

ESO

L’objectiu bàsic de l’ESO és consolidar les competències bàsiques necessàries per fer-los ciutadans d’un món canviant, ajudant-los a potenciar habilitats i actituds imprescindibles pel seu futur. Els nois i les noies experimenten en l’adolescència una enorme transformació, una metamorfosi física i psicològica que l’adolescent ha d’afrontar per a aconseguir autonomia personal i social, que permeti l’aprenentatge al llarg de tota la vida, en la responsabilitat, en la solidaritat, en la participació i en la capacitat d’adquirir compromisos individuals i col·lectius, per aprendre a participar activament en una societat democràtica. El nostre alumnat troba en la secundària un espai segur on explorar i desenvolupar-se per a fer els seus següents passos cap al futur.

  ESO

  Acció tutorial

  L’acció tutorial a l’ESO es basa en l’acompanyament integral de l’alumnat. El/la tutor/a guia als joves acadèmicament orientant-los sobre les seves fortaleses i les seves necessitats, a l’hora que es dissenya el camí dels estudis postobligatoris. El suport en el desenvolupament emocional dels adolescents és tan important com l’acadèmic, els/les tutors/es orienten a l’alumnat en tutories personalitzades i grupals sobre els diferents aspectes d’interès d’aquesta etapa.

  L’acció tutorial es complementa, per una banda, amb tallers sobre educació emocional, salut sexual i reproductiva, l’ús dels dispositius digitals, addiccions, orientació estudis postobligatoris. I per l’altra, també arriba a les famílies amb les entrevistes personalitzades. L’acció tutorial pretén desenvolupar el creixement personal i professional creant un camí individualitzat per a cada alumne/a.

  ESO

  Plurilingüisme

  La nostra secundària fa prevaldre el plurilingüisme a les aules de diferents maneres.

  Primer de tot, la utilització de la llengua catalana a les classes i en el dia a dia com a llengua vehicular tal com marca el Departament d’Ensenyament.

  Pel que fa a la llengua anglesa i seguint el nostre projecte educatiu, el nostre alumnat segueix el camí del plurilingüisme. A través de la plataforma AMCO les noies i els nois assoleixen un nivell de B2 a l’últim curs. Amb aquesta metodologia es permet un procés individual d’assoliment de la llengua a través de la teoría de la veu generadora. Tot i així l’escola dona l’opció de presentar-se a l’examen oficial de Cambridge fent un seguiment específic a l’aula. O si és el cas, l’adaptació del material en casos necessaris.

  A més a més, compartim una professional amb l’etapa de primària per tal de consolidar l’aula d’acollida per a l’alumnat nouvingut, donant orientació per aconseguir una autonomia en el domini de la llengua catalana.

  ESO

  Digital

  L’àmbit digital queda cobert a les nostres aules gràcies a tres vessants: la creació dels continguts amb suports digitals propis, l’ús de les tecnologies a l’aula i la capacitació digital tant del nostre alumnat com del nostre professorat.

  Des de l’escola posem èmfasi en el bon ús de les eines digitals treballant tant la capacitat crítica dins l’entorn web com l’ús de les tecnologies més avançades dins de l’aula: la realitat augmentada i virtual, la intel·ligència artificial i el XatGPT.

  La nova realitat digital no para de canviar per aquest motiu des de la nostra escola estem educant des del bon ús de les tecnologies compartint espai amb la creació de nous continguts sense deixar enrere les metodologies tradicionals.

  ESO

  Metodologies

  Creativitat, innovació, desenvolupament, recerca i millora són alguns dels eixos que defineixen la línia pedagògica del col·legi. El nostre alumnat treballa sabers, competències i habilitats a través d’un conjunt de metodologies on l’alumne/a és el/la protagonista del seu propi aprenentatge. Amb l’aprenentatge cooperatiu, l’aprenentatge per projectes, la gamificació, el ABP o l’aprenentatge basat en reptes busquem que el nostre alumnat treballi de manera competencial i significativa, buscant el millor de cada persona i ajudant als seus interessos.

  L’alumnat és protagonista del seu propi procés d’avaluació a través de l’ús de rúbriques i integrant la metacognició, autoavaluació i coavaluació amb la finalitat d’aconseguir una avaluació autèntica i formativa.

  COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

  On estem?

  Al cor de la Vila de Gràcia.
  Més de 140 anys al servei del barri.

  Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

  formulari

  de contacte

  LOPD

  6 + 14 =