col•legi sant josep gràcia

Primària

col•legi sant josep gràcia

Primària

El nostre projecte educatiu posa l’alumnat al centre del procés d’aprenentatge. Com a objectiu principal, afavorim la formació integral de les persones, partint dels seus interessos i expectatives.

Som una escola familiar on creiem en l’educació com a part del projecte de vida. Per això cada alumne, amb les seves fortaleses pròpies, és qui ens marcarà el seu ritme d’aprenentatge i els docents l’acompanyarem i ajudarem a treure el màxim profit, de manera personalitzada, de les seves potencialitats.

  PRIMÀRIA

  Projectes interdisciplinaris

  Aprenentatge experiencial: aquesta metodologia s’utilitza a través del treball per projectes mitjançant experiències d’aprenentatge concretes i vivencials, on l’alumne pugui desenvolupar les seves capacitats, desperti la seva curiositat i motivi els seus propis interessos. Es tracta d’implicar als i les alumnes en projectes significatius i contextualitzats amb la realitat que els envolta i a la vegada on puguin desenvolupar habilitats i coneixements fent-los cada vegada més competents i autònoms. En tots els projectes es planteja investigar i descobrir el món i fomentar la capacitat de comunicar aquests coneixements a través de diversos productes finals.

  PRIMÀRIA

  Aprenentatge cooperatiu

  La cooperació consisteix en treballar junts per un objectiu comú.
  A l’escola s’afavoreix l’aprenentatge cooperatiu com una eina per aconseguir l’èxit comú.
  Els alumnes que aprenen de manera cooperativa ho aconsegueixen de manera més àmplia i profunda que individualment.
  A més, treballar cooperativament promou el desenvolupament d’habilitats de pensament crític, fomenta la interacció i l’autonomia i augmenta la motivació cap als aprenentatges.

  PRIMÀRIA

  EMAT

  EMAT és el programa didàctic amb el que treballem les Matemàtiques on:

  • L’objectiu és la comprensió: no es pretén que l’alumne faci de manera mecànica sinó que comprengui cada concepte matemàtic.
  • Manipulem: es treballa des de la manipulació i el descobriment dels diferents conceptes, on l’alumne crea el seu propi procés d’aprenentatge.
  • Les activitats estan contextualitzades: són unes matemàtiques reals i útils, on es treballa des de situacions concretes del dia a dia i properes als alumnes.
  • Connectem amb les emocions: el joc és el protagonista de moltes de les activitats que es plantegen per treballar diferents conceptes matemàtics.

  Atenem a la diversitat: oferim a l’alumne els materials que necessita segons el seu ritme d’aprenentatge.

  PRIMÀRIA

  AMCO

  AMCO és el programa didàctic amb el que treballem la llengua anglesa que estimula i motiva als nens i nenes a aprendre d’una manera activa, lúdica i divertida a partir de jocs, cançons i activitats segons els interessos dels i les nostres alumnes.

  Els principals objectius del programa són:

  • Despertar l’interès per aprendre anglès.
  • Desenvolupar les destreses bàsiques per comunicar-se en anglès.
  • Enriquir el vocabulari en llengua anglesa a partir d’una exposició continuada.
  • Contribuir al desenvolupament integral dels alumnes.
  • Fomentar actituds positives envers altres cultures.

   Amco és un entorn d’aprenentatge:

   • Actiu
   • Significatiu
   • Autèntic
   • Cooperatiu

   Com ho fem?

   • Treball per projectes
   • Rutines diàries (daily routine)
   • Treball cooperatiu
   • Rutines de pensament
   • Ús de les TIC
   • Ús de recursos visuals
   • Listenings
   PRIMÀRIA

   Personalització
   de l’aprenentatge

   La personalització ha esdevingut una necessitat a les aules. A l’escola apostem per una educació personalitzada perquè sabem que cada alumne té una manera diferent d’aprendre. Per això oferim les propostes que s’adeqüen al ritme i els interessos de cadascú.

   La nostra escola busca potenciar les habilitats individuals de cada alumne creant diferents ambients i experiències que s’adaptin a les necessitats i fortaleses de cada alumne.

   PRIMÀRIA

   Família- escola

   La formació integral de cada alumne suposa la implicació de totes i tots. Creiem en la importància del vincle amb els agents educadors i per això apostem per una relació propera entre família i escola com una de les claus de l’educació.

   PRIMÀRIA

   Tutories i codocències

   L’objectiu de l’educació és la formació integral dels nostres alumnes. Per aquest motiu el rol docent ha esdevingut un guia i catalitzador de l’aprenentatge de l’alumne. La nostra escola treballa per oferir al nostre alumnat propostes metodològiques que situïn a l’alumne al centre com a protagonista i on els docents acompanyen i dissenyen els espais i les activitats necessàries per fer-ho.

   Quan més d’un docent entra a l’aula, aquestes propostes poden esdevenir més significatives i reals.

   PRIMÀRIA

   Ambients d’aprenentatge 1r i 2n

   QUÈ SÓN?

   • Els ambients d’aprenentatge són espais creats i dissenyats pels mestres.
   • Els propis ambients fan d’agents educadors i connecten amb els interessos i les inquietuds dels infants.
   • Permeten construir els seus propis aprenentatges a partir del joc, l’experimentació, la relació i comunicació amb els altres.

   COM ENS ORGANITZEM?

   • A cada ambient hi ha una mestra acompanyant.
   • Els ambients els fem 2 tardes a la setmana: dilluns i divendres.
   • A cada ambient hi ha entre 9-10 nens i nenes.
   • Els grups són mixtos d’alumnes dels 2 cursos. Tots els infants durant 4 sessions passen pels 4 ambients.
   PRIMÀRIA

   Escola plurilingüe

   L’escola fomenta la competència lingüística com a eix principal del projecte educatiu.

   Oferim una amplia oferta als alumnes d’espais educatius amb llengua anglesa i servei d’Auxiliar de Conversa nativa, a més de la possibilitat de cursar exàmens oficials d’anglès i l’optativa d’una quarta llengua (Alemany).

   COL•LEGI SANT JOSEP GRÀCIA

   On estem?

   Al cor de la Vila de Gràcia.
   Més de 140 anys al servei del barri.

   Un centre immers en la realitat social i cultural de Catalunya, on respectem totes les ideologies i creences, promovem la relació amb el nostre entorn i afavorim la participació de les famílies.

   formulari

   de contacte

   LOPD

   3 + 4 =