La sala sensorial és un espai amb una gran varietat de materials, eines i recursos a disposició dels nens i nenes amb l’objectiu d’explorar, expressar i crear.
La seva finalitat és estimular les intel·ligències múltiples que hom disposa i que es van desenvolupant a partir de les experiències viscudes i de la relació amb els altres, a fi i efecte de crear una imatge del nen i de la nena competent en la construcció del seu coneixement i la recerca permanent dels significats.
Els infants fan servir tots els sentits, observen els resultat de les seves accions, experimenten el plaer i exploren les sensacions que produeix el contacte amb diferents materials.
Els sentits són els encarregats d’informar al cervell de tot el que passa al seu voltant i també del que passa dins del propi cos, per aquest motiu es pot dir que els infants tenen al seu abast un laboratori que són els cinc sentits.