Projecte educatiu

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA - ESO

eso

L’equip docent de primària i secundària treballa conjuntament per tal de consolidar una acció pedagògica coherent i de qualitat.

El projecte educatiu de secundària es planteja com a objectiu el desenvolupament integral dels nostres alumnes. Apliquem una pedagogia activa i adaptada a les necessitats dels nostres alumnes i de l’entorn. Afavorim l’assoliment d’hàbits personals, de treball i d’estudi per al desenvolupament de les competències bàsiques. Promovem que l’alumne sigui el protagonista del seu procés per aconseguir un aprenentatge eficaç.

Les competències que es concreten al currículum són:

  • COMUNICATIVES: Comunicativa lingüística i audiovisual, artística i cultural.
  • METODOLÒGIQUES: Tractament de la informació i competència digital, matemàtica i d’aprendre a aprendre.
  • PERSONAL: d’autonomia i iniciativa personal.
  • CONVIURE I HABITAR EL MÓN: coneixement i interacció amb el món físic, social i ciutadania.

L’assoliment de les competències afavoreix el creixement i la maduració personal dels alumnes, el desenvolupament de les habilitats i les actituds necessàries per formar-se com a persones i assumir la seva responsabilitat en la societat.

El nostre estil d’educació es centra en l’atenció personalitzada de cada un dels nostres alumnes. Per aconseguir-ho tenim una actitud d’observació vers els nois i noies per tal d’estimular la seva maduresa i treballar els objectius globalment i segons les seves necessitats.

Com treballem:

Desdoblaments de les matèries instrumentals. Agrupacions flexibles.
Atenció a la diversitat. Seguiment individualitzat.
Complementàries molt pràctiques. (experimentació i informàtica).
Escola Multilingüe, treballar continguts en anglès en altres matèries.
Integració de les TIC a les matèries.

Per tal d’assolir els objectius plantejats és imprescindible la col·laboració de les famílies, acceptant les normatives escolars i comprometent-se a fer un seguiment diari del treball i de l’evolució acadèmica dels seus fills.